Υπηρεσίες

 • Ατομική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία ενηλίκων, εφήβων, παιδιών
 • Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Ψυχοθεραπεία / Συμβουλευτική Ζεύγους
 • Χορήγηση Ψυχομετρικών Τεστ
 • Συνεδρίες Online
 • Mindfulness
 • Χοροθεραπεία / Έκφραση συναισθήματος μέσω κίνησης
 • Κινηματογραφοθεραπεία
 • Υπνοθεραπεία
 • EMDR / Τραυματοθεραπεία
 • Εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας

 

Για την αντιμετώπιση ζητημάτων:

 • Αυτοπεποίθησης, Αυτοεκτίμησης
 • Άγχους
 • Φοβιών
 • Κρίσεων πανικού
 • Κατάθλιψης
 • Πένθους, Φόβου θανάτου
 • Ψυχοσωματικών / Σωματοποιημένων συμπτωμάτων
 • Ψυχαναγκασμών, Ιδεοληψιών
 • Διατροφικών
 • Σεξουαλικού προσανατολισμού / Ταυτότητας φύλου
 • Αυτογνωσίας, Αυτοβελτίωσης
 • Συγκρούσεων
 • Δυσκολίες διαπροσωπικών σχέσεων
 • Δυσκολίες κοινωνικών συναναστροφών / Κοινωνικής φοβίας

 

Τρόποι Αξιολόγησης

Κλινική Συνέντευξη / Μια πρώτη εικόνα

Η κλινική συνέντευξη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ψυχολογικής αξιολόγησης, στην κατασκευή αρχικών υποθέσεων και στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου. Αυτό επιτυγχάνεται και υποστηρίζεται από συζητήσεις μεταξύ θεραπεύτριας/θεραπευτή και του θεραπευόμενου, επίσης και από την συμπλήρωση ερωτηματολογίων που οδηγούν σε ένα πρώτο προφίλ ζωής και δράσης του ατόμου. Διαφωτίζεται ο τρόπος ζωής του ατόμου, οι τομείς που επιδέχονται ανάπτυξη και που προάγουν την συναισθηματική ισορροπία.

Γενεόγραμμα / Το άτομο και το σύστημα της οικογένειας

Στο γενεόγραμμα εμφανίζονται διάφορες πληροφορίες για την οικογένεια σε μια μορφή γραφικής αναπαράστασης η οποία είναι ικανή να φωτίσει όλα όσα διαγενεακά μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε μοτίβα διαπροσωπικών σχέσεων, προσωπικά και οικογενειακά συμπτώματα, τον τρόπο που αυτά μεταφέρονται από γενιά σε γενιά καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλος τους στο πλαίσιο του οικογενειακού συστήματος.

Εννεάγραμμα / Ανακαλύπτοντας πτυχές και τάσεις της προσωπικότητας μας

Το εννεάγραμμα συμβάλει στην αρχική κατανόηση μας αλλά και του άλλου. Περιγράφει το πώς τα βασικά μας μοτίβα αλλάζουν σε αρνητικές και θετικές καταστάσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα δυνατότητες για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη. Το Εννεάγραμμα αποτελεί ένα σύνολο από εννέα διακριτούς τύπους προσωπικότητας. Σκοπός του είναι να φωτίσει πτυχές της προσωπικότητας βάση των εννέα τύπων που περιλαμβάνει και η προσφορά μια καλύτερης, πρώτης, κατανόησης μέσω του πρίσματος αυτού.

MMPI / Το πολυδιάστατο ερωτηματολόγιο της κλινικής ψυχολογίας

*Παροχή από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο ψυχολόγο

– Αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας
– Διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων
– Σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας
– Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

 


error: Content is protected !!