Κλινική Συνέντευξη / ανακάλυψη στο τώρα

Η κλινική συνέντευξη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ψυχολογικής αξιολόγησης, στην κατασκευή μιας υπόθεσης εργασίας, στη διατύπωση μιας εξατομικευμένης θεραπευτικής πρότασης. Υποστηρίζεται από συζήτηση και ερωτηματολόγια που οδηγούν στην διατύπωση ενός προφίλ ζωής και δράσης. Διαφωτίζεται ο τρόπος ζωής του ατόμου και οι τομείς που επιδέχονται ανάπτυξη και που προάγουν την συναισθηματική ισορροπία.

 

Γενεόγραμμα / ανακάλυψη στο τότε:

Στο γενεόγραμμα εμφανίζονται διάφορες πληροφορίες για την οικογένεια σε μια μορφή γραφικής παράστασης η οποία είναι ικανή να φωτίσει όλα όσα διαγενεακά μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Αποκαλύπτονται μοτίβα διαπροσωπικών σχέσεων, προσωπικά και οικογενειακά συμπτώματα, ο τρόπος που αυτά μεταφέρονται από γενιά σε γενιά καθώς και ο ιδιαίτερος ρόλος τους στο πλαίσιο του οικογενειακού συστήματος

 

Εννεάγραμμα / ανακάλυψη στη διαμόρφωση και στις τάσεις της προσωπικότητας

Το εννεάγραμμα συμβάλει στην κατανόηση μας αλλά και του άλλου. Περιγράφει πώς τα βασικά μοτίβα αλλάζουν σε αρνητικές και θετικές καταστάσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα δυνατότητες για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη.
Από μία άποψη, το Εννεάγραμμα είναι ένα σύνολο από εννέα ευδιάκριτους τύπους προσωπικότητας, με κάθε αριθμό στο Εννεάγραμμα που δείχνει έναν τύπο. Είναι ένα κοινόκτηστο μέσο για να βρεθεί ο τύπος του εαυτού σας και από τους εννέα τύπους, αν και ένας από αυτούς πρέπει να ξεχωρίσει ως πιο σχετικός με εσάς. Αυτός είναι ο βασικός τύπος της προσωπικότητας σας.

 

MMPI / Το πολυδιάστατο ερωτηματολόγιο της κλινικής ψυχολογίας
*από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο ψυχολόγο

– Αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας
– Διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων
– Σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας
– Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων